Sprawozdanie roczne

z działalności Fundacji Pro Bono

w roku 2016

 


Dane podstawowe:

Fundacja PRO BONO. 31-001 Kraków, ul. Grodzka 33. 

Data rejestracji: 21.05.1997. KRS: 0000043321. Regon: 351333089. 

 

Zarząd Fundacji:


Alina Renata Krehlik

Jacek  Wawszczak

Rudolf Krehli

Zofia Zachwieja

 

Cel działalności:

 

Służyć sprawie człowieka i społeczeństwa. 

 

Cele szczegółowe:

  • Wzmocnienie rodziny - rozumianej jako naturalne i bazowe środowisko życia i  rozwoju człowieka, mające decydujący wpływ na jego osobowość, a zatem na jego stosunek do siebie, innych ludzi  i otaczającego świata.  Pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji. M.i. : 1. Zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju dysfunkcji i patologii związanych z zaburzonym funkcjonowaniem rodziny. 2. Terapia dysfunkcji już istniejących. 3. Przeciwdziałanie rozszerzaniu się obszarów dysfunkcji i patologii w wyniku tzw. dziedziczenia społecznego (transmisja zaburzeń jw. w ciągu pokoleniowym rodziny) 4. Pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach  psychicznie trudnych, przeciążających, destabilizujących, kryzysowych.
  • Praca na rzecz rozwoju. Pomoc w określaniu i ugruntowaniu własnej tożsamości przy równoczesnej otwartości na inność. Pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej. Pobudzanie i wspieranie  kreatywności. Budowanie i wzmacnianie  poczucia sprawczości.
  • Ochrona zdrowia.
  • Realizowanie i rozpowszechnianie współczesnego paradygmatu myślenia i postępowania dotyczącego polityki społecznej: w miejsce zajmowania się skutkami negatywnych zjawisk i procesów psychospołecznych - przeciwdziałanie ich przyczynom.
  • Promowanie wartości społecznych.

 

Zasady działania

1.       Fundacja jest organizacją non-profit.

2.       Fundacja jest miejscem pomocy profesjonalnej.
3.       W pracy stosowano  nowoczesne metody pracy, oparte na aktualnej wiedzy
        z zakresu psychologii, pedagogiki, antropologii i socjologii.
4.       Preferowano działanie systemowe.

5.       Pomoc oferowana była na zasadzie „miejsce przyjazne i otwarte dla każdego", 

        bez formalności, z szacunkiem dla potrzeby zachowania anonimowości i 

        prywatności, bez barier w  postaci etykiety   "pacjenta   psychiatrycznego" 
        (skojarzenia związane z leczeniem w placówkach   służby zdrowia) lub "osoby z
        marginesu" (skojarzenia związane z korzystaniem z typowych placówek pomocy
        społecznej).


      

Główne kierunki pracy 

pomoc psychologiczna i psychopedagogiczna

terapia

psychoedukacja

edukacja społeczna  

 


Formy działania

Poradnia: 
   o        doradztwo

   o        pomoc pedagogiczna

   o        pomoc psychologiczna

   o        terapia indywidualna

   o        mediacje

   o        terapia małżeńska

   o        terapia rodzinna

   o        konsultacje specjalistyczne

     

Realizacja celów statutowych 

Cele statutowe realizowane były realizowane poprzez działalność poradni.  


Sposób działania 

Poradnia funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. 15 – 19 oraz w soboty od 9.30 - !2.30.  Ponadto możliwe było  indywidualne umawianie terminów.

 

Dane liczbowe
Ilość interwencji: 243. 
Ilość osób objętych pomocą: 69 w tym 16 rodzin. 
 

 

                                                  

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 

Środki gotówkowe na działalność:

 

Przychody ogółem:  41 050,45 zł

 

w tym:

1.    Środki ze źródeł publicznych  -   0,00  zł

         

2.   Środki z tytułu darowizn  łącznie -  32 325,45 zł

     a.    założyciele - 29 706,27 zł

     b.    inni darczyńcy - 7,58 zł

     c.    odpisy 1% podatku - 2 611,60  zł.

     d.    zbiórki publiczne - 0,00 zł

 

3. Działalność odpłatna - 8 725,00 zł

 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

 

Informacje o poniesionych kosztach:

 

a. na realizacę celów statutowych -  23 389,77 zł                   


    - wynagrodzenie dla terapeutów - 16 015,00

    - wynagrodzenia dla innych pracownikow statutowych - 6 114,56

    - narzut do wynagrodzeń statutowych - 1 260,21

  w tym:

      ze źródeł publicznych  - 0,00

      ze środków własnych - 23 389,77

 

 b. wydatki administracyjne - koszty łączne - 17 660,68 zł

 

    - wynagrodzenie pracowników administracyjnych z narzutami - 11 175,96 zł

    - usługi obce - 4 824,77zł

    - zużycie materiałów i energii - 1 245,06 zł

    - pozostałe (ubezpieczenia mienia)  - 1 245,06 zł

    - podatki i opłaty - 0

    - inne koszty - 121,15 zł

 

Liczba osób zatrudnionych  -  11

 

na umowę o pracę - 1 osoba

na umowę zlecenie i umowę o dzieło - 10 osób:

pracownicy merytoryczni, koordynatorzy, pracownicy biura, księgowa.

   

Łączna kwota wynagrodzeń - wynagrodzenia z narzutami łącznie  - 34 565,00 zł


    - z tytułu umowy o pracę brutto: 6 224,56 zł

    - z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło: 25 515,00 zł

    - z tytułu nagród, premii i innych świadczeń: 0,00 zł

    - narzuty  do umów o pracę  i do umów zleceń: 2936,17 zł

      

Wynagrodzenia  wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji -  0,00 zł
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia;
nie otrzymali też  żadnych premii, nagród i innych świadczeń. 
  

 

 

Środki pozagotówkowe na działalność (wartość szacunkowa): 81 000,00 zł

Równowartość czynszu za lokal (bezpłatne użyczenie): 43 200 zł

Równowartość pracy bezpłatnej (praca merytoryczna i instytucjonalna): ok. 38 000,00 zł

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

Fundacja realizowała zadanie zlecone przez Urząd Miasta Krakowa - Biuro ds. Ochrony Zdrowia. Na program Fundacji pt. "Pomagać w porę: Zdrowie Psychiczne & Zdrowie Somatyczne" przekazano 5 886 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z określonym celem.

 

Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:

Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. 

          

Informacja o przeprowadzonych kontrolach 
W roku 2016 przeprowadzono 4 kontrole:

1. Urząd Miasta Krakowa Biuro ds. Ochrony Zdrowia - kontrola realizacji umowy na realizację zadania publicznego - kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

2. Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej - kontrola przewodów kominowych - kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny - kontrola  sprawdzająca spełnianie wymagań dotyczacych podmiotu leczniczego - wydano decyzję pozytywną.

4. Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Wniesiono o uzupełnienie formalności dot. zatrudnionego pracownika.